กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์  

                 เชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจของเราสร้างขึ้นจากความพยายามและ การทำงานเป็นทีมของทุกคน  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทุกคนในองค์กร เราจึงให้ความสำคัญกับกับพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก เปิดกว้างให้พนักงานได้ใช้  ศักยภาพในสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถตลอดจนสร้างเส้นทางเติบโตอย่างมั่นคง  เพื่อหวังว่าจะทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์กับงาน   เพื่อนร่วมงาน  และองค์กร  เช่นครอบครัวเดียวกันตลอดไป ความสำเร็จของเรา  ได้เริ่มต้นจากสิ่งดี ๆ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  โดยใช้เป็นเสาหลักยึดมั่นเป็น "วัฒนธรรมองค์กร"  ที่ดีตลอดมา 

 • ความซื่อสัตย์    :    เรามีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน   โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันของทุกฝ่าย   
  • ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
  • ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว
  • ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
  • ซื่อสัตย์ลูกค้าและพันธมิตร
  • ซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสังคม          
 • ความคิดเชิงบวก    :   เราส่งเสริมและปลูกฝังความคิดเชิงบวก   อันมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยินดีเปิดใจ ยอมรับปรับเปลี่ยน อันจะนำมาซึ่งความ  สามัคคี  
 • ความมุ่งมั่น      :    เรามีความมุ่งมั่นเป็นตัวขับเคลื่อน  เป็นแรงพลังที่จะส่งพวกเราไปยังเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน  โดยการพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  • มุ่งมั่นให้บริการ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและพันธมิตร
  • มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้สังคม  เป็นสังคมที่ดี  และมีความสุข
 • การทำงานเป็นทีม   :   เรามีความเชื่อมั่นว่า  องค์กรไม่สามารถเติบโตได้  หากขาด “การทำงานเป็นทีม”  เราจึงสร้างทีมงานที่เข็มแข็งและมีพลัง โดยทุกคนทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดเพื่อความสำเร็จในการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง  ซึ่งจะหมายถึงความมั่นคงของทีมงานทุกคนด้วย
  • เข้าใจ      เราเข้าใจเป้าหมาย    เข้าใจหน้าที่    เข้าใจบุคลิคเฉพาะตัวของทีมงาน
  • ​ใส่ใจ       เราคิดว่างานทุกงานเป็นงานของเรา
  • ร่วมใจ     เราร่วมแรง  ร่วมคิด และร่วมผลักดันให้สำเร็จให้ได้
  • ให้ใจ       เราทำงานด้วยใจ   ไม่ปฏิบัติงานเพราะหน้าที่ 
  • จริงใจ     เราทำงานความจริงใจต่อกัน
 • ด้วยเราได้หล่อหลอมให้ทุกคนในองค์กร   อยู่ร่วมกันภายใต้  “วัฒนธรรมองค์กร” ทำให้องค์กรของเราได้มอบสิ่งที่ดีสู่สังคม     และยังได้มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 6 ด้าน  ประกอบด้วย
  • ที่ทำงานมีสุข                  Happy  workplace
  • กายมีสุข                      Happy  body
  • หัวใจมีสุข                     Happy  heart
  • ครอบครัวมีสุข                Happy  family
  • สังคมมีสุข                    Happy  society
  • การเงินมีสุข                  Happy  income