รางวัลแห่งความสำเร็จวนาวัฒน์

โล่ประกาศเกียรติคุณ              โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสังคม

จัดโดย                             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                        ให้ไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่  27 กันยายน 2555

รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม  SCG  

ปี พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ. 2552

 

ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ. 2554

 ปี พ.ศ. 2555

 

 

 

รางวัลจำหน่ายสินค้ายอดเยี่ยมเครือ  SCG

CSM Cementhai Homemart

Achievement Award 2001

COTTO Top Rank Award

ประจำปี 2548

COTTO Top Rank Award

ประจำปี 2549

COTTO Top Rank Award

ประจำปี 2552

COTTO Top Rank Award

ประจำปี 2553

COTTO Top Rank Award

ประจำปี 2555

The Winner ปี 2544 การขาย

งานเล็กภาคใต้  CPAC

บริหารจัดการโรงงานดีเด่น

ประจำปี 2547

รางวัล ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม

เซรามิกซิเมนต์ไทย ประจำปี 2547

บจก.กระเบื้องกระดาษไทย

ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ปี 2550

   

ผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ปี 2553

กลุ่ม Roof / Smartboard / Smartwood

   
         

 

รางวัลอื่นๆ

KOBELCO  Sales

Achievement Award 2002

KOBELCO  Sales

Achievement Award 2006

KOBELCO  Sales

Achievement Award 2011

KOBELCO  Sales

Achievement Award 2012

KOBELCO  Sales

Achievement Award 2013

รางวัลตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ดีเด่น

ประจำปี 2542

รางวัลยอดจำหน่ายสูงสุด

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท.

ประจำปี 2545

TOA   ร้านค้ายอดเยี่ยม  2542 TOA   ร้านค้าดีเด่น  ปี 2543 HAFELE Star   Award  2010
     

HAFELE Top Marketing

Excellence Award  2011

HAFELE Top Marketing

Excellence Award  2012